Cheia Raiului

35,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Cheia Raiului Pachet promoțional – Cerul pe pământ

„Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinut.“ (IOAN XX, 22-25)


Pocăința adevărată este o durere vie ce o simte omul înăuntrul ființei sale pentru păcatele față de bunătatea lui Dumnezeu, mărturisirea lor înaintea preotului prin spovedanie adevărată și hotărârea nestrămutată de a le părăsi în viitor.
Vederea propriilor păcate nu este însă o simplă evaluare cantitativă a faptelor săvârșite, a cuvintelor sau chiar a gândurilor, nu este introspecția morbidă a unei conștiințe scrupuloase, prăbușindu-se sub povara și mulțimea imperfecțiunilor sale.


Vederea propriilor păcate este, înainte de toate, o conștiință globală a stării de păcat, a stării de boală și stricăciune a sufletului, a slăbirii și descompunerii spirituale, urmare a îndepărtării de Dumnezeu.


În acest context, pocăința înseamnă repulsie față de această stare de robie și dorința sinceră și fermă de a afla, în iertarea dumnezeiască, izbăvirea și viața cea nouă.


Pocăința și mărturisirea păcatelor ocupă un loc important în rugăciunile ortodoxe.


„Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul“, să rostim și noi, asemenea rugăciunii vameșului, cu orice prilej“ (Pr. Boris Bobrinskoy în „Fericita întristare“, EIBMBOR, București, l997, c. 4).
Reeditarea voluminoasei cărți despre pocăință a Părintelui Nicodim Măndiţă, se dovedește de o actualitate impresionantă.


Iată ce spunea Prea Cuvioșia Sa: „Prin lume umblă astăzi tot felul de reviste, jurnale și cărți pline de toate îndemnurile spre desfrânări; aceste îndemnuri le vede tinerimea de astăzi și pe afișele de pe străzi, la teatre, cinematografe“ (p.175).
Astăzi, mai mult ca oricând creștinii de orice vârstă trebuie să ia aminte că: „Sub straturile superficiale, pietrificate și neroditoare ale vieții psihologice, se caută izvorul de apă vie al adevăratei pocăințe.


Dar pocăința este ea însăși o dovadă a lucrării harului în om.


Lacrimile, nu cele de disperare sau de mândrie rănită, ci lacrimile mântuitoare ale pocăinței, sunt semnul că straturile adânci ale ființei sunt zdruncinate, mândria și încrederea în sine ale omului firesc dispărând.


Inima înduioșată se înmoaie în sensul propriu al termenului, asprimea ei topindu-se la atingerea harului dumnezeiesc“ (Elisabeth Behr-Sigel, Ibidem).
Expunerile amănunțite ale autorului în vederea unei spovedanii complete și ziditoare ar putea să sperie pe unii credincioși.


Aceștia trebuie să aibă încredere în iconomia duhovnicului și să nu uite că: „Obârșia comună a bucuriilor întru Domnul rămâne întotdeauna tristețea lacrimilor, pe care Sfântul Vasile o numea „sămânța fericirii veșnice“


Toți sunt unanimi în a lega această întristare dintâi, semănată în noi de Dumnezeu, de începutul acelei bucurii fericite care nu-și va găsi împlinirea decât în Împărăție.


Dar, prin această durere nepotolită, începe deja să străbată pârga dulceților duhovnicești, în ele auzindu-se „suspinele negrăite“ ale Porumbelului dumnezeiesc, căci „întru necaz m-ai desfătat“ (Ps. 4, l) (Myrrha Lot-Borodine, Ibidem).
De aceea binecuvântând apariția acestui tratat duhovnicesc, îl propunem oricui dorește să cunoască nemijlocit darurile acestei fericite întristări.


Cu arhierești binecuvântări,
† Galaction
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
30 noiembrie 2001
La praznicul Sfântului Andrei
Ocrotitorul României.


Cuprins
Spovedania – cel de-al doilea botez
Partea I
Precuvântare
POCĂIŢI-VĂ CĂ S-A APROPIAT ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR
Începuturile Pocăinţei
Botezul este uşa prin care oamenii pot intra în Corabia care-i conduce în Împărăţia lui Dumnezeu
Ce este Pocăinţa?
Cu ce se aseamănă păcatul şi care sunt roadele lui?
Părţile Sfintei Taine a Pocăinţei
Înfrângerea inimii
Hotărârea nestrămutată de a ne feri în prezent şi viitor, cu toate puterile, de orice păcat
Mărturisirea sau Spovedania
Cum nu ne-am ruşinat a face păcate înaintea lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi îngeri; tot astfel să nu ne rușinăm a ni le mărturisi lui Dumnezeu înaintea Preotului
Prin Spovedanie falsă multe suflete cad în iad
NU LĂSAŢI POCĂINŢA PE MÂINE
Pocăinţa să se facă grabnic, până se cheamă astăzi şi să nu se lase pentru mâine
Cu cât mai mult vom amâna întoarcerea noastră la Dumnezeu, cu atât vom cădea mai jos, în aspră pedeapsă vremelnică şi veşnică

Împăratul Sedechia al Ierusalimului.

Smochinul neroditor
Să alergăm la scaunul Spovedaniei cu părere de rău pentru păcatele făcute ca să ne folosim; iar nu nepăsători, că ne păgubim
GROZĂVENIA SPOVEDANIEI FĂRĂ PREGĂTIRE
Spovedania bună şi rea
Prin pregătire adevărată putem reuşi a face Spovedanie mântuitoare, care să ne fie de un mare folos
La Sfânta Spovedanie să nu ascundem nici un păcat, ca să nu cădem în osânda veșnică

Cheia raiului

Pedeapsa lui Ghiezi… şi a lui Anania şi a Safirei pentru că minţind au tăinuit (au ascuns) păcatele lor
Pedeapsa lui Anania şi Safira
Păcatul nespovedit scurtează viaţa creştinului
Prin cine ni se pot vindeca rănile sufleteşti?
Ce zic Sfinţii Părinţi despre Taina Preoţiei?
MARE ESTE TAINA SPOVEDANIEI
Cum să privim pe Preoţii Duhovnici în Scaunul Sf. Spovedanii?
Preoţii Duhovnici Ortodocşi sunt împuterniciţi cu putere de sus a ierta păcatele oamenilor
Domnul Iisus Hristos, înainte de întrupare a purtat grijă de oameni şi S-a arătat lor, iar după întrupare lucrează neîncetat la mântuirea lor
Rânduiala lucrării Dumnezeieşti de mântuire a oamenilor în Noul Testament
Dumnezeu lucrează mari minuni prin Preoţii Săi
CALEA CĂTRE SFÂNTA SPOVEDANIE
Prin Pocăinţă şi Spovedanie adevărată scăpăm de iad; însă numai dacă facem şi canonul rânduit
Cei care nu ne împlinim aici canonul dat la Sfânta Spovedanie şi nu voim să suferim nimic aici pentru păcatele noastre, cădem în osândă veşnică
Prin împlinirea canonului dobândim iertarea păcatelor trecute şi întărirea noastră împotriva ispitelor viitoare; astfel ne mântuim sufletele
Prin împlinirea canonului adevărat ni se iartă păcatele, ne mântuim sufletele şi dobândim împărăţia care ne este gătită de la întemeierea lumii
FOLOSUL CANONULUI DE LA SFÂNTA SPOVEDANIE
Să împlinim cu dragoste canonul ce ni s-a dat
Cererea, primirea şi împlinirea Canonului
Trebuie să ne mărturisim toate păcatele
Duhovnicul cu adevărat nu se cuvine să întrebe
Cum rânduiau Sf. Apostoli şi Sf. Părinţi să facă canon cei nevrednici de Sf. Împărtăşire? Cum se aplică Sf. Canoane?
Să primim cu toată dragostea, după puterea noastră, canoanele ce ni se dau după Sf. Părinţi, pentru tămăduirea rănilor sufleteşti

Cheia Raiului
Partea a II-a
Cuvânt înainte
OGLINDA DUHOVNICEASCĂ ARĂTĂTOARE A RĂNILOR SUFLETEŞTI ŞI A DOCTORIILOR VINDECĂTOARE PENTRU CEI CE SE SPOVEDESC

Încă un folos al acestei cărţi
Să ne cercetăm păcatele
Mărturisirea se cuvine să fie de voie
Cercetarea conştiinţei
Am păcătuit împotriva Duhului Sfânt? În ce fel?
Am păcătuit împotriva celor zece porunci Dumnezeieşti?
Porunca I
Porunca a II-a
Porunca a III-a
Porunca a IV-a
Porunca a V-a
Porunca VI-a
Porunca a VII-a
Porunca a VIII-a
Porunca a IX-a
Porunca a X-a

Cheia raiului

Cele şapte păcate de moarte, sau cununi ale balaurului apocaliptic – Satan – cu care se făleşte acesta înaintea miresei Domnului Hristos, a Sfintei Biserici
Mândria
Iubirea de argint sau zgârcenia
Desfrânarea
Zavistia
Lăcomia
Mânia
Lenea
Faptele milosteniei sufleteşti
Faptele milosteniei trupeşti
Ce este afurisenia şi anatema?
Rugăciuni pregătitoare pentru mărturisirea păcatelor
Sfânta Mărturisire
Faptele milosteniei sufleteşti
Faptele milosteniei trupeşti

Cheia Raiului
Partea a III-a
FOLOSUL SPOVEDANIEI ADEVĂRATE
După adevărata Pocăinţă, prin Spovedanie şi prin Împărtăşirea cu Prea Sfintele Taine, Duhul Sfânt se întoarce iaraşi înlăuntrul nostru, îmbogăţindu-ne cu Harul Sfinţitor
După Spovedanie să ne alimentăm mereu cu cugetări duhovniceşti şi cu hotărârea de a ne păzi din răsputeri de păcate
Folosul Spovedaniei celei adevărate

Cheia Raiului

Ce câştigăm prin Pocăinţă?
Spovedania falsă îngreuiază sufletul omului păcătos
MISTERUL EDIFICĂRII SFINTEI BISERICI ORTODOXE
Descoperirea acestui mister
De voia noastră atârnă uciderea şi învierea sufletelor noastre
CARE PĂCATE MĂRTURISITE RĂMÂN NEIERTATE?
Cine nu poate căpăta iertarea păcatelor?
Primejdia căderii creştinilor din Darul lui Dumnezeu. Ridicarea din păcate şi înfierea noastră o recâştigăm prin voia lui Dumnezeu şi voia şi osteneala noastră
BINEFACERILE POCĂINŢEI
Să părăsim păcatele şi să ne întoarcem la Dumnezeu
Întoarcerea la Dumnezeu, în lumina Dumnezeieştilor Scripturi
Roadele păcatelor şi îndemn la Pocăinţă
Pocăinţa în lumina Dumnezeieştilor Scripturi
Mărturisirea păcatelor
Mărturisirea şi iertarea păcatelor, în lumina Dumnezeieştilor Scripturi
Ce trebuie să mai cugetăm după Sfânta Spovedanie?
Preoţii Duhovnici sunt opriţi cu desăvărşire a spune cuiva păcatele creştinilor pe care i-au mărturisit
SIGILIUL SPOVEDANIEI
Să ne cercetăm înşeptit conştiinţa îngreuiată de păcate, ca prin Spovedanie adevărată să ne curăţim
Nici un creştin păcătos care îşi priveşte rănile sufleteşti în această „Oglindă Duhovnicească“, să nu dispereze; ci cu îndrăzneala fiului risipitor, să vină la Dumnezeu şi va fi primit Curăţirea sufletelor păcătoase de lepra păcatelor
Curăţirea de păcate în lumina Dumnezeieştilor Scripturi
Violarea sigiliului Sfintei Spovedanii se pedepseşte cu asprime
Izvoare

Cheia Raiului

Detalii

Editura
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Agapis @ Cartea Ortodoxa
An apariție
2017
Format
14,5 x 20,5 cm
Pagini
568
ISBN
978-973-9434-75-1
Tip coperta
Brosata
Descriere scurta

Pachet promoțional - Cerul pe pământ


Explicarea Sfintei Liturghii Click aici pentru a vizualiza cartea!

Poarta raiului Click aici pentru a vizualiza cartea!

Văzând cum mulţi creştini vin la Sf. Scaun al Spovedaniei nepregătiţi: fără Duh umilit, fără inimă înfrântă şi smerită pentru a scăpa de urgia Dumnezeiască, fără cunoştinţa păcatelor făcute, care le împovărează sufletele, fără hotărârea de a-şi îndrepta viaţa şi de a face fapte bune cu care să se răscumpere când vor fi puşi în cumpăna dreptăţii, m-am apucat treptat, treptat, cu vreme şi fără vreme, a aduna: păcatele cu care m-am întâlnit la Spovedanie, cele după întrebările ce se pun la Spovedanie din Molitfelnic şi felurite cărţi de Spovedanie, din Pidalion, din Sfintele Pravile, şi auzite din popor unde îşi au cuib, cum şi în felurite cărţi religioase.


Protos. Nicodim Măndiţă


Spovedania – cel de-al doilea botez


„Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate
şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinut.“ (IOAN XX, 22-25)


Pocăința adevărată este o durere vie ce o simte omul înăuntrul ființei sale pentru păcatele față de bunătatea lui Dumnezeu, mărturisirea lor înaintea preotului prin spovedanie adevărată și hotărârea nestrămutată de a le părăsi în viitor.
„Vederea propriilor păcate nu este însă o simplă evaluare cantitativă a faptelor săvârșite, a cuvintelor sau chiar a gândurilor, nu este introspecția morbidă a unei conștiințe scrupuloase, prăbușindu-se sub povara și mulțimea imperfecțiunilor sale.


Vederea propriilor păcate este, înainte de toate, o conștiință globală a stării de păcat, a stării de boală și stricăciune a sufletului, a slăbirii și descompunerii spirituale, urmare a îndepărtării de Dumnezeu.


În acest context, pocăința înseamnă repulsie față de această stare de robie și dorința sinceră și fermă de a afla, în iertarea dumnezeiască, izbăvirea și viața cea nouă.


Pocăința și mărturisirea păcatelor ocupă un loc important în rugăciunile ortodoxe.


„Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul“, să rostim și noi, asemenea rugăciunii vameșului, cu orice prilej“.