Judecata particulara

26,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Judecata Particulara

Așa cum ne-am format în sânul mamelor noastre, întregi ori infirmi, așa am și venit ân lumea aceasta. Așijderea precum ne-am format aici în lumea asta trecătoare, pentru iad ori pentru rai, așa vom fi în veșnicie în viața de dincolo de mormânt: în iad ori în Rai. - Protos. Nicodim Mandita

Judecata Particulara

PRECUVÂNTARE

Cu Atotputernicia şi Atotînțelepciunea pururea Binecuvântatului Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, toate s-au făcut şi se fac bune foarte (Fac. 1/2).

După căderea protopărinţilor noştri Eva şi Adam în păcatul neascultării, omenirea - urmaşii lor - moştenind păcatul strămoşesc, o parte mai mică a mers după Dumnezeu, însă tot şchiopătând.

Cealaltă parte, partea cea mai mare, s-a cufundat în întunericul idolatriei, în vicii, în sălbăticii infernale, în slujbele dracilor (Ps. 105, 35-43).

Omenirea - cei bunişori şi cei răi, drepții cu păcătoşii - s-au rivalizat în Biserica Vechiului şi Noului Testament ca ziua cu noaptea în decembrie, ca lumina cu întunericul.

În vremile acestea de apoi am văzut adeseori slăbind sentimentul religios, credinţa multora oscilând, favorizând trinitatea apocaliptică a balaurului, Antihristului şi profetului mincinos (Apoc. 13; 20-10).

Am văzut şi vedem zilnic favorizându-se: indiferentismul, materialismul şi anarhismul. Acea triadă întotdeauna ameninţă să ucidă în omenire roadele cele mai binefăcătoare ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa adevărată, blândeţele, înfrânarea poftelor (Gal: 5 22-23).

E drept că ştiinţa a făcut mari progrese. Omul modern cu telefon, telegraful, telegrafia fără fir, radio şi televiziunea, vorbesc şi ascultă ce se vorbeşte, cîntă şi predică în mari depărtări, peste mări şi ţări, pe cealaltă parte a pământului, călătoreşte cu maşini pe pământ, cu vapoare pe ape, cu aparate zburătoare în văzduh cu viteza sunetului (şi supersonic), cu telescopul scrutează tăria cerului şi progresează în multe ştiinţe.

Judecata Particulara

Totuși, știința fără adevărata credinţă retrogradează pe oameni la înrudirea cu feluritele vietăţi ale pământului, până la asemănarea cu dobitoacele fără de suflet, fără viaţă după despărțirea de trup, fără învierea obștească, fără viață veșnică.

Aceasta o adeverește și Dumnezeiasca Scriptură, zicând: ”Omul, în cinste fiind, n-a priceput, alăturatu-s-a cu dobitoacele cele fără de minte (pieritoare, capii) și s-a asemănat lor”.

Așa-i soarta lor! Așa-i nebunia lor! Și tot așa-i și soarta celor ce urmează cuvintele lor (Ps. 48, 12-21). Privitor la acea decădere josnică, Psalmistul strigă mereu:

”Zis-a cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu... Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut în meşteşuguri. Nu este cel ce face bunătate, nu este pînă la unul. Clătească-se toate temeliile pămîntului ..." (Ps. 13/ 1-3; 81, 5).

Şi într-adevăr, că se clătesc unde predomină întunericul necredinței.

Cu totul altfel este unde predomină adevărata credinţă luminătoare sufletelor. Creştinii predominați de aceasta se află în bucuriile luminii şi în viața aceasta și în cea viitoare.

În toate vremile, multe popoare cufundate în întunericul idolatriei, păstrând câte o părticică de credinţă în unicul Dumnezeu, credeau că au un suflet cu care vor trăi dincolo de mormânt.

Egiptenii, babilonenii, vechii greci, romanii, perşii şi arabii, unele popoare africane şi americane, într-un chip sau în altul, credeau în nemurirea sufletelor, în viața veşnică, în prelungirea vieţii dincolo de mormânt.

Credința aceasta văzută umbros în Biserica Vechiului Testament, s-a arătat clar, luminat, mai desăvârşit în Biserica Noului Testament, după învierea fiicei lui Iair, fiul văduvei din Nain, a lui Lazăr, a multor sfinți în vremea morţii Mântuitorului pe Cruce și a Învierii Lui din mormînt.

Aceasta o adeverește şi mulţimea morţilor înviați de anumiţi Sfinți în cursul vremilor apostolice şi patristice.

Hristos a înviat cu adevărat, deci şi noi toţi vom învia cu adevărat. Moartea noastră a oamenilor nu este pieire, ci o trecere la nemurire.

Sf. Ap. Pavel argumentează învierea tuturor morţilor, de la primul până la ultimul om mort pe pămînt, cu pilda seminţelor semănate, zicînd: "Ceea ce se seamănă nu înviază de nu va muri” (1 Cor. 15, 36-48).

Judecata Particulara

Grăunţele semănate în pămînt şi putrezind, păstrează în ele nealterat colţul - germenele - viitoarei plante, identic cu aceea din care şi-a luat fiinţa, naşterea şi creşterea.

Astfel, precum grăunţele aruncate în pămînt ce putrezesc acolo, astfel și oamenii, îngropându-se și putrezind în pământ, înviază la învierea obștească, se prefac în niște ființe omenești excelente, cu noi haine – trupuri – spirituale, identice cu oamenii care au murit.

Toţi vor fi aceiaşi oameni, dar: nestricăcioşi, nemuritori. Aici se adeveresc cuvintele Apostolului: ”Precum printr-un om – Adam - a venit moartea, tot aşa printr-un Om - Hristos - a venit învierea morţilor.

Deci, precum în Adam toţi mor, aşa în Hristos toţi vor învia... Omul dintâi a fost cel pământesc, Omul cel de-al doilea este Domnul din ceruri.

Cum a fost cel pământesc, aşa şi cei pământeşti şi precum este Cel Ceresc, aşa şi cei cereşti.

Deci, precum am purtat chipul celui pământesc (Adam), aşijderea să purtăm şi chipul Celui Ceresc (Hristos)" (I Cor. 15, 12-23; 47-49).

O dovadă grăitoare despre existenţa sufletelor omeneşti după moarte, este arătarea sufletelor oamenilor morţi din lumea cealaltă, celor vii de pe pământ.

Cu voinţa lui Dumnezeu, adeseori s-a întâmplat în lumea noastră creştinească, ca Sufletele morţilor să se arate oamenilor vii de pe pământ.

Aceasta s-a făcut începând cu marii Prooroci Moise şi Ilie, care s-au arătat în slavă sus, deasupra muntelui Tabor, la Schimbarea la Faţă a Domnului, când au vorbit cu El despre ieşirea Lui din viaţa aceasta (Lc. 9, 30-33).

Sunt o mulţime de arătări când Suflete ale repausaţilor, fie din cer, fie din iad, s-au arătat celor vii de pe pământ. Despre unele din acestea vom arăta şi în această carte.

Privind cu atenţie în univers, ne încredinţăm că viaţa omului nu se termină aici pe pământ (cum susţin - nebuneşte mulţi rătăciţi), ci se prelungeşte în veşnicie.

În lumea largă - scrie repausatul Ierarh rus Filaret – nu poţi găsi nici un exemplu, nici un indiciu, nici o dovadă de nimicirea vreunui lucru cât de mic; nu este care să nu fi pregătit viitorul; nu este sfârşit care să nu arate începutul;

fiecare viaţă particulară, când se coboară în propriul ei mormânt, nu lasă în el decât anterioara ei haină învechită, iar ea se înalță în marele domeniu al vieții nevăzute, pentru ca iarăşi să se arate în haină nouă, uneori mai bună şi mai desăvârşită.

Judecata Particulara

Soarele apune pentru ca din nou să răsară. Stelele dispar dimineaţa pentru ochii noştri, iar seara reapar.

Timpurile se sfîrşesc şi se încep. Sunetele care încetează, înviază în ecouri. Fluviile se înmormântează în mare și înviază în izvoare. Întreaga lume a plantelor moare toamna şi înviază primăvara.

Sămânţa moare în pământ şi înviază ca iarbă sau copac. Viermele târâtor moare şi înviază aripatul flutur.

Viaţa păsării se îngroapă în oul neînsufleţit şi iarăşi din el înviază.

Dacă creaturile inferioare se distrug pentru reconstruire, mor pentru o nouă viaţă; apoi oare omul, care-i coroana pământului şi oglinda cerului, va cădea oare în mormânt numai pentru aceea ca să se risipească în pulbere, mai desnădăjduit decât viermele, mai fără rost decât grăuntele de muştar...?

Acestea toate ne grăiesc clar (Ps. 18, l/10) că oamenii trăiesc, supravieţuiesc și după moartea trupurilor lor.

Aceasta ne-o adevereşte foarte lămurit chiar Mîntuitorul Hristos Dumnezeu-Omul, zicînd: ”Vine ceasul când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care vor auzi vor învia...

Vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune întru învierea vieţii; iar cei ce au făcut cele rele întru învierea judecăţii" (Ioan 5, 25-29).

Judecata Particulara

"Eu sunt învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, de va şi muri, va trăi, și toţi cei ce trăiesc şi cred Mie nu vor muri în veci" (Ioan 11, 25-26).

Din cele arătate reiese clar că: Sufletele oamenilor, Sfinţi şi păcătoşi, şi după moartea trupurilor lor vieţuiesc pururea.

Domnul nostru Iisus Hristos Dumnezeu-Omul, Care a înmulţit cele cinci pâini şi cei doi peşti și a săturat cinci mii de bărbaţi, plus femeile şi copiii, care s-au adunat - 12 coşuri pline cu fărâmituri (Mt. 14, 15-21), să înmulţească înţelegerea şi bunele cunoştinţi creştineşti ale cititorilor şi ascultătorilor acestei cărţi, ca să se folosească şi să se îndesluleze pe sine şi pe aproapele lor, vremelnic şi veşnic.

"Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu noi toţi, fraţilor. Amin" (2 Cor. 13, 14).

Praznicul Schimbării Domnului la Față 6 aug 1970


Cel mai mic între iereii-monahi Nicodim Măndiţă Protosinghel

Detalii

Editura
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Agapis @ Cartea Ortodoxa
Format
13 x 20 cm
Pagini
384 pagini
ISBN
978-973-8440-02-9
Tip coperta
Brosata
Descriere scurta

Carte inclusa in Pachet promoțional Sănătatea conștiinței

Luxul și împodobirile ruinează sufletul Click aici pentru a vizualiza cartea!

Despre păcatul înjurăturilor Click aici pentru a vizualiza cartea!

Al cui chip să purtăm Click aici pentru a vizualiza cartea!

Vămile văzduhului și mărturii despre existența lor Click aici pentru a vizualiza cartea!

Așa cum ne-am format în sânul mamelor noastre, întregi ori infirmi, așa am și venit în lumea aceasta. Așijderea precum ne-am format aici în lumea asta trecătoare, pentru iad ori pentru rai, așa vom fi în veșnicie în viața de dincolo de mormânt: în iad ori în Rai. - Protos. Nicodim Mandita

DESPĂRŢIREA SUFLETULUI DE TRUP


Iscusitul doctor în medicină Andriev Jacson Davis, care asista adeseori la capul muribunzilor, stând odată la patul unei bătrâne care murea, îi descrie procesul morţii văzut de el, astfel: "Am văzut că organismul de carne nu ar mai putea multă vreme să execute ordinele date de principiul spiritual. Organele corpului păreau că se opun separării Sufletului, care le insuflă viaţă; sistemul muscular lupta să-şi conserve capacitatea sa locomotoare, sistemul nervos se lupta să conserve impresia şi creierul se silea să ţină în fire inteligenţa şi conştiinţa.

Corpul şi Sufletul păreau doi amici, care simţeau că în scurt timp trebuiau să se despartă unul de altul pentru totdeauna.

Aceste dificultăți interioare se traduceau pentru simţurile exterioare într-un fel de chin. Dar sunt recunoscător şi fericit că am constatat că acest eveniment nu era semnul durerii și al nefericirii, ci că Sufletul era în cazul de a părăsi pentru totdeauna veşmântul său de carne.

Capul îi era înconjurat de-o atmosferă ... de o frumoasă lumină albă, şi în acelaşi timp
am văzut creierul şi cerebelul lărgind părţile lor constitutive şi sfărâmând propriile lor funcţiuni galvanice. Am observat apoi că aceste organe cerebrale se saturau de fluidul vital şi al magnetismului vital, care aparţineau organelor subalterne.

Creierul apăru deodată de zece ori mai magnetizat decât atunci când corpul era în bună
stare. Acest fenomen precede regulat separaţia psihică.

Procesul morţii începuse. Creierul atrase la el, puţin câte puţin, fluidul vital al diferitelor
părţi ale corpului şi în timp ce extremităţile se răceau, creierul părea clar şi radiant.

Am văzut, în această dulce atmosferă spirituală, care emana din corpul muribundei, cum
se formau liniile exterioare nedecise ale unui alt corp, cum acesta puţin câte puţin se dezvolta, cum la sfârşit era radios şi compact, aşa încât nu mai puteam să văd prin el.

Pe când acest cap era format şi organizat deasupra capului material, vedeam cum atmosfera luminoasă, care emana din cap, era animată de o mişcare rapidă, şi pe măsură ce noul cap devenea mai distinct şi mai perfect, atmosfera strălucitoare dispărea puţin câte puţin.

Plin de mirare şi respect observam cu atenție misteriosul fenomen, care avea loc chiar sub ochii mei. Mai târziu am văzut formându-se ceafa, umerii, pieptul şi întreg organismul omenesc. Simţeam de asemenea calităţile spirituale ale noului corp.

În timp ce se dezvolta acest corp spiritual, corpul pământesc manifesta multe simptome de durere în faţa persoanelor prezente. Aceste semne erau înşelătoare, erau determinate numai de depărtarea fluidului vital din membre în direcţia creierului şi din creier în noul organism, prin radiere.

Acum corpul spiritual se ridica vertical deasupra capului corpului părăsit. Dar înainte de ruptura definitivă a legăturii care reunise aceste două corpuri în timp de aşa numeroşi ani, am văzut ceva foarte particular; un fluid de lumină, de electricitate vitală într-o vie mișcare, care mergea de la corpul fizic, întins în pat, în picioarele corpului spiritual, care era atunci vertical.

Toate acestea văzute m-au învățat că ceeace se numeşte moarte nu este decât o naştere a Sufletului la o nouă viaţă, pe o scară mai înaltă a existenţei.

Corpul spiritual intrase în posesiunea de organe, care în fiecare sens corespondeau acelora ale corpului pământesc, dar înobilate şi înfrumuseţate. Acest corp spiritual atâta semăna bietului eu, încât dacă foştii lui prieteni l-ar fi văzut astfel, ar fi zis cu siguranţă: "Bine, dar tu ai aerul de a fi foarte sănătos. Ce mult te-ai schimbat în bine"!

Această transformare durase două ore şi jumătate, dar nu este, desigur, nici o durată precisă pentru moarte. Îndată ce forma de lumină se obişnuise cu elementele care o înconjurau, descinse din locul ei înalt și ieși pe ușa deschisă a camerei, unde fusese atât de mult timp culcată și bolnavă. Cum era vară și ferestrele deschise, am văzut-o cum înainta cu uşurinţă; ea mergea prin aer întocmai cum mergem noi pe pământ. Ieşită din casă, două spirite amice o întâlniră şi dispărură împreună în aer.

Revenită în stare normală, în loc de tânăra şi frumoasa formă pe care o văzusem dispărând, vedeam cadavrul rece şi neînsufleţit, crisalida de unde fluturele zburase.....

La moarte, trupul vizibil devine inert (lipsit de activitate, mişcare) şi inconştient, iar eul, invizibil, pleacă şi continuă a vieţui în lumea spirituală ... ".

Taguri