Minunile Maicii Domnului (color)

30,00 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse

Descriere

Minunile Maicii Domnului (color)


Minunile Maicii Domnului s-au citit şi se citesc mult de poporul nostru român, după care mulţi au devenit mai luminaţi, mai blânzi, mai ataşaţi binelui obştesc, fii mai buni ai Bisericii lui Dumnezeu, cetăţeni mai devotaţi ai patriei pământeşti şi cereşti.

Cartea aceasta este un minunat dascăl, care edifică pe cititorii atenţi, îi clarifică în mai multe nelămuriri, îi îndrumează minunat, pentru a deveni mai buni, mai devotaţi binelui, stele călăuzitoare pe calea vieţii şi a mântuirii.

În lumina citirii şi istorisirii acestor minuni, mulţi necredincioşi disperaţi şi urâtori ai binelui, îmbrăţişează credinţa vie, speranţa, dragostea Sfântă, cei mândri îmbrăţişează smerenia, hulitorii slavoslovia, zgârciţii mila, necuraţii curăţia, mânioşii blândeţea, zavistnicii bunătatea, lenevoşii hărnicia, lacomii cumpătarea, sufletul întristat îşi află imediat felurite pilde de mângâiere şi încurajare sufletească.

Minunile Maicii Domnului (color)

Când un bolnav greu, în agonia morţii, aude de un doctor iscusit care-l poate vindeca, sau câte un om copleşit de păcate, lepădat de societate, aude de un duhovnic iscusit, care a îndreptat şi însănătoşit pe mulţi sufleteşte, sacrifică tot ce are, pentru a scăpa de pierzare, se veseleşte şi saltă, bucurându-se.

Tot astfel şi voi, creştinilor, Păstori şi păstoriţi, care aveţi vreo boală trupească sau sufletească, bucuraţi-vă, prăznuiţi şi săltaţi, veselindu-vă că
am aflat un foarte minunat doctor, care vindecă fără de arginţi, toate neputinţele şi bolile trupeşti şi sufleteşti. Vreţi să ştiţi cine este acest minunat şi milostiv doctor, mare şi vestit?

Este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria. Aceasta este nădejdea tuturor creştinilor, limanul celor înviforaţi, izbăvirea celor robiţi, încurajarea celor scârbiţi, mângâierea celor ce plâng, ridicarea slăbănogilor, nădejdea celor disperaţi, mântuirea desăvârşită a celor căzuţi şi a lipsiţilor.

Aceasta este Maica Domnului, cea mai cinstită şi mai Sfântă decât toate creaturile din toată lumea.

Împărăteasa îngerilor şi Mama cea mai bună a tuturor creştinilor. Voiţi să ştiţi ce mare bine a făcut acest minunat doctor, lumii suferinde şi necăjite?

Ascultaţi: Aceasta pe mulţi ologi şi mulţimi de slăbănogi a vindecat, pe mulţi morţi i-a înviat, pe mulţi întemniţaţi i-a slobozit, pe mulţi torturaţi de multe boli i-a însănătoşit, pe mulţi de felurite duhuri rele i-a scăpat, pe mulţi prin spovedanie şi pocăinţă, de grele păcate (Mt. 3, 8; Lc. 7, 36- 50;
19, 1-10; Ioan 5, 1-14; 8, 2-11) i-a uşurat, cu darul Fiului Ei preaiubit.

Văzând cu ochii sufleteşti noianul binefacerilor făcute de-a lungul vremurilor de Maica Domnului şi pe de altă parte, mulţimea suferinţelor omeneşti, alcătuim din cele 69, din cele 400 şi alte multe minuni (*) ce le putem afla şi culege de prin felurite cărţi bisericeşti, lucrarea de faţă, pentru folosul trupesc şi sufletesc al tuturor celor care o vor citi şi folosi cu evlavie.

Minunile Maicii Domnului (color)

Mântuitorul nostru Hristos, Dumnezeu-Omul (care cu cinci pâini, a săturat 5 000 de bărbaţi, plus femeile şi copiii, după care au luat 12 coşuri pline cu fărâmituri, aşijderea cu şapte pâini a săturat 4000 de bărbaţi, plus femeile şi copiii, după care a mai luat şapte coşuri pline de fărâmituri) să dea bogăţie de har cărţii acesteia şi felurite binefaceri pentru folosirea celor ce o vor citi cu credinţă bună, încredere tare şi dragoste sfântă.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu noi toţi. Amin


NICODIM MĂNDIŢĂ, Protosinghel

(*) La sfârşitul fiecărei minuni, vom cita locul de unde a fost culeasă, folosind următoarele prescurtări: (M.M.D. d. Neamţ), Minunile Maicii Domnului de Neamţ, ediţia 1924 şi 1990; (X…) Minunile Maicii Domnului 400, de Prof Dumitru Stănescu ediţia 1925; (V. Sf.) Vieţile Sfinţilor luna…… ziua…… de Iorgu Dumitrescu edit. 1905.

Detalii

Editura
Autor
Protosinghel Nicodim Măndiță
Editura
Editura Agapis
An apariție
2007
Format
A5
Pagini
480
ISBN
978-973-98485-4-1
Tip coperta
Brosata
Descriere scurta

Carte inclusă în Pachetul promoțional


Viața minunile și Psaltirea Maicii Domnului


Viața Maicii Domnului Click aici pentru a vizualiza cartea!

Minuni ale Maicii Domnului Click aici pentru a vizualiza cartea!

Psaltirea Maicii Domnului - cu scris mare legată Click aici pentru a vizualiza cartea!

MINUNILE MAICII DOMNULUI


Precuvântare


Cu ajutorul şi binecuvântarea Domnului Dumnezeului nostru, Cel preamărit pururea în cer şi pe pământ: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, ne silim a aduna şi a da poporului nostru creştinesc, cartea aceasta cu: „Minunile Maicii Domnului“ nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.
Primele istorisiri ale Minunilor Maicii Domnului se înfiripează odată cu apariţia creştinismului. Lângă cultul şi adorarea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul se născu şi cultul supravenerării Preasfintei pururea Fecioarei Maria, care s-a învrednicit a deveni, a fi şi a rămâne, Maica lui Hristos-Dumnezeu.
După feluritele hule ale ereticilor, în frunte cu patriarhul Nestorie, că Maria a născut pe Hristos-Omul, şi după hotărârea Sfântului Sinod din Efes (431) prezidat de Sfântul Chiril, ereticii nestorieni au fost anatematizaţi; iar în Biserici s-a statornicit formula:
„Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria“.


Evlavia adunărilor creştine pentru Maica Domnului a crescut uimitor. Minunile făcute de Dânsa s-au povestit şi răspândit prin multe ţinuturi. Scriitori de seamă au adunat acele istorisiri în cărţi şi le-au semănat în lumea mare. Astfel de colecţii s-au aflat prin secolul X, chiar şi în al VII-lea d. Hs. sub numirea de „Legenda aurea“ şi „Carmen aura cum“.
Minunile Maicii Domnului în număr de şaizeci şi nouă, s-au adunat şi tipărit în Veneţia în anul 1641-1642… dimpreună cu „Carte foarte folositoare de suflet“, „Mântuirea păcătoşilor“, în prima jumătate a secolului XVIII, de marele dascăl Agapie Criteanul, vieţuitor în Sfântul Munte Athos, care a lăsat şi alte scrieri de mare însemnătate.


Minunile Maicii Domnului forma partea a treia în cartea: „Mântuirea păcătoşilor“, în care era scrisă şi tipărită adeseori.
La noi românii, s-a tipărit o ediţie a Minunilor Maicii Domnului, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (după menţionarea istoricului Şubter) din care nu s-au aflat exemplare nici pe la particulari, nici la Academia Română.


Astfel n-avem siguranţă că publicaţia de care scrie Şubter, nu erau cele peste 400 minuni adunate de Ieromonahul Ioanichie Glavatovschi după un manuscris din 1696, şi tipărite după 225 ani (a. 1921).
Tipărirea Minunilor Maicii Domnului s-a făcut în mai multe ediţii, începând cu secolul XIX.


Ieromonahul Protosinghel Rafail din Râmnicu–Vâlcea, traduce din greceşte în româneşte şi tipăreşte la Craiova, cele „69 Minuni ale Maicii Domnului“, în anul 1820, în tipografia Dumitru Mihăilă.
După 27 de ani (1847) Arhimandritul Neonil, stareţul mănăstirii Neamţul şi Secu, văzând epuizarea cărţilor cu „Minunile Maicii Domnului“, folosul şi luminarea multor creştini, prin citirea şi povestirea lor în adunări, a retipărit această carte, după ce a îndreptat multe greşeli, în anul 1847.
Paharnicul Geanolu (cunoscut sub numele de „Lesviodax“) tipări în anul 1852 o colecţie de povestiri, cu titlul: „ Minunile Maicii Domnului“ făcute la izvorul Ei. Aceasta n-a avut nici un răsunet, din cauza traducerii foarte încâlcite.
Mai târziu cu vreo 30 de ani, (1877) librăria Steinberg din Bucureşti, va retipări ”Minunile Maicii Domnului“ după retipăritura Protosinghelului Rafail. La fel se va retipări iarăşi în anii: 1892, 1921, dar cu foarte multe greşeli.


Piosul creştin Iorgu Dumitrescu, din comuna Răcari jud. Dâmboviţa, după sfatul P. S. Arhiereu Nifon, Vicarul Sfintei Mitropolii a Bucureştiului, retipări „Minunile Maicii Domnului“ în 1890, după tipăritura stareţului Neonil.
O altă lucrare cu: „Minunile Maicii Domnului“ prin Sfânta icoană de la Prodrom, săvârşite în vremuri apropiate de noi, a ieşit de sub tipar în anul 1902.


Aceste minuni sunt cu totul altele, nu din cele 69 tipărite de Agapie, nici din cele 400 de I. Glavatovschi. Minunile Maicii Domnului, acestea de care vorbim şi alte multele (presărate prin cărţile bisericeşti) deşi sunt redate sub diferite forme au într-însele acelaşi scop: luminarea şi mântuirea sufletelor.
Mai târziu, în anul 1924, Mânăstirea Neamţului tipăreşte iarăşi „Minunile Maicii Domnului“ şi o pune la îndemâna binecredincioşilor creştini pentru a se folosi de ea.

Taguri